Pete Davidson to take Kim Kardashian to Australia for his movie shoot?

Kim Kardashian is expected to accompany her beau Pete Davidson to relocate to Australia

Pete Davidson to take Kim Kardashian to Australia for his movie shoot?
Kim Kardashian is expected to accompany her beau Pete Davidson to relocate to Australia