Priyanka Chopra showers love on Anushka Sharma, Virat Kohli's 'little princess'

Priyanka Chopra sent an abundance of love to Anushka Sharma, Virat Kohli's little bundle of joy

Priyanka Chopra showers love on Anushka Sharma, Virat Kohli's 'little princess'
Priyanka Chopra sent an abundance of love to Anushka Sharma, Virat Kohli's little bundle of joy